EN TR

نصب سیستم ProSPECT

نصب سیستم ProSPECT
سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی با نام تجاری ProSPECT در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی نصب گردید

با اتمام مراحل طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری اختصاصی اسپکت قلبی، این سیستم با نام تجاری ProSPECT ، جهت تکمیل ارزیابی های کلینیکی در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی نصب گردید. تا به حال 20 بیمار با این سیستم تصویربرداری شده اند و تصاویر حاصله با تصاویر سیستم های ADAC متعلق به شرکت فیلیپس و AnyScan متعلق به شرکت Mediso مقایسه شده اند و تصاویر از نظر کیفی و کمی توسط متخصصین پزشکی هسته ای این بخش مورد تایید قرار گرفته است. نمونه ای تصاویر کلینیکی در بدست آمده از این سیستم در اینجا ارایه شده است.

NEWS PRO SPECT

NEWS PRO SPECT2