EN TR

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس
تحقیقات پیش‌بالینی انجام شده با سیستم HiReSPECT در مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای واقع در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، با هدف انجام طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف پزشکی هسته ای در قالب گروه های فیزیک پزشکی، نانوتکنولوژی پزشکی، فارماکولوژی مولکولی و تصویربرداری مولکولی به فعالیت می پردازد. این مرکز با تکیه بر تواناییهای بالای علمی و پژوهشی اعضای خود، موفق به کسب موفقیت های ارزشمندی در سطح مراکز تحقیقاتی کشور و نیز چاپ مقالات متعددی در مجلات معتبر بین المللی شده است.

 سیستم اسپکت حیوانی (HiReSPECT) با هدف تحقیقات پیش بالینی در این مرکز نصب شده است، نتایج حاصل از تصویربرداری کبد و ریه با سیستم HiRESPRCT توسط مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بصورت زیر گزارش شده است.

1_12

2_9