EN

بازدید معاون محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران از مرکز آموزش مهارتی iACT

بازدید معاون محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران از مرکز آموزش مهارتی iACT
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران، آقای دکترعلی لباف در تاریخ 30/09/99 طی بازدید از مرکز آموزش مهارتی iACT واقع در پژوهشکده فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی با دستگاه گاماپروب ساخت شرکت پرتونگار پرشیا و نحوه استفاده از آن آشنا شدند.