EN TR

اولین تصویربرداری از موش با سیستم پت حیوانی انجام شد

اولین تصویربرداری از موش با سیستم پت حیوانی انجام شد
اولین تصویربرداری از استخوان موش با حضور متخصصان پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی (دکتر بیگی، دکتر گرامی‌فر و آقای مختاری) انجام شد

اولین تصویربرداری از استخوان موش با حضور متخصصان پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی (دکتر بیگی، دکتر گرامی‌فر و آقای مختاری) انجام شد. تصویربرداری با استفاده از سورس NaF انجام شد، تصاویر سیستم Xtrim نشان داد که مهره‌های موش از هم قابل تفکیک هستند و نیز قفسه سینه موش قابل مشاهده است.

NEWSPET 4